logo scholsfoundations

Projecten in Malawi, Bali & Vietnam

28 september 1906 - 31 juli 2003

Willy Schols was een markant persoon.

In vele opzichten. Zijn verschijning en uitstraling maakten bij nagenoeg iedereen indruk. Zijn speciale wijze van communiceren en zijn omgang met de mensen in zijn directe omgeving, zorgden ervoor dat het beeld bij blijft.

Vijftig jaar lang deelde hij het leven met Maria Helsper, die stil op de achtergrond voorzichtig regie voerde op al wat hij zei of ondernam.

Na een gelukkige jeugd en een voorspoedige periode op de kweekschool, startte Willy Schols zijn carrière in het onderwijs in Helmond, vervolgde die in Oploo als hoofdonderwijzer en als leraar Nederlands in Eindhoven. Zijn verdiensten voor het onderwijs werden gehonoreerd door een benoeming als inspecteur Lager Onderwijs, eerst in Roosendaal, later in Nijmegen. Ook na zijn pensionering werd hij nog eens voor een korte periode als inspecteur gevraagd.

Taal heeft hem altijd getrokken; hij was oprichter en leraar aan de logopedieopleiding bij de Katholieke Leergangen te Tilburg; zijn voordrachten vonden veel gehoor.

Na zijn pensionering wijdde hij zich aan afasiepatiënten en het dialect van zijn geboorteplaats Venray. Hij zorgde ervoor dat een tweetal woordenboeken met Venrayse taal verschenen.

Op hoge leeftijd gaf hij opdracht 2 stichtingen op te richten die dove kinderen in Malawi en andere ontwikkelingslanden van het allernoodzakelijkste voorzien. Tot in de laatste dagen van zijn leven bleef hij betrokken.

Tot op grote leeftijd bleef hij taal centraal stellen; een woordenboek is immers nooit af en altijd kan er aan de kwaliteit iets worden toegevoegd.

Kwaliteit is ook een thema dat bij Willy Schols hoorde. Hij probeerde die kwaliteit te bevorderen door te toetsen als docent en inspecteur. Hij ontwikkelde ook een eigen opvatting over het Venrays dialect en schreef 2 woordenboeken. Aan personen in zijn directe omgeving stelde hij ook de hoogste kwaliteitseis.

Willy Schols was ook gelovig. De Taal van Hem moest ook goed uitgedrukt worden, in het Nederlands, maar ook in het Venrays. Hij rustte niet met een klus op dit gebied voordat het zijn kwaliteitstoets kon doorstaan; dat duurde soms lang, maar het voldeed wel aan Gods bedoeling.

Willy Schols werd gewaardeerd Ook is dat uitgedrukt in twee belangrijke onderscheidingen. Hij was drager van het officierschap van Oranje Nassau en werd op hoge leeftijd door Paus Johannes Paulus II benoemd tot Ridder in de Orde van St. Sylvester. Vrienden waardeerden hem ook; zijn lijst van goede vrienden en bekenden is tot op het laatst een lange lijst gebleven.